Linh mục Phan Văn Lợi: Tu sĩ không làm chính trị đảng phái nhưng làm chính trị công dân

Linh mục (và mọi nhà tu hành thuộc mọi tôn giáo) không làm chính trị đảng phái nhưng làm chính trị công dân, có bổn phận góp phần canh tân xã hội bằng cách tố cáo sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền, bênh vực những người bị áp bức, công bố sự thật và bảo vệ lẽ phải. Đó chính là đem đạo vào đời, dùng đạo cứu đời và thực hiên chức năng "lãnh đạo tinh thần" của người tu hành, của vị chức sắc.

LM Phan Văn Lợi