Press release of the Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany

Press Release

Berlin, February 24 2022

The Association of Vietnamese refugees of Federal Republic of Germany condemns Putin for aggressively invaded Ukraine on the morning of February 24, 2022, ignoring other peaceful options presented to him by the World Leaders, especially the UN Security Council, USA, EU, and NATO.

The Association of Vietnamese refugees of the Federal Republic of Germany stands in solidarity with Ukraine and her people, supporting President Zelenskyy in the fight for freedom, the sovereignty of Ukraine.

Putin is NOT Russia. It is time for the world to support a moral and peaceful voice of the Russian People.

Humanity is our existential common cause.

Freedom and Democracy will prevail.

May God Bless Ukraine and our World

Chairwoman
Dr. med. Hoang Thi My Lam

-----------------

Pressemitteilung

Berlin 24. Februar 2022

Der Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland verurteilt Putin, da er am  24. Februar 2022 aggressiv in die Ukraine eingedrungen ist und alle friedliche Alternativmöglichkeiten von den führenden Politikern der Welt, insbesondere dem UN-Sicherheitsrat, den USA, der EU und der NATO  ignoriert hat.

Der Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland steht solidarisch mit der Ukraine und ihrem Volk ; darüber hinaus unterstützt der Bundesverband Präsident Selenskyj im Kampf für die Freiheit, die Souveränität der Ukraine.

Putin ist NICHT Russland. Die Welt sollte moralische und friedliche Stimme des russischen Volkes unterstützt.

Die Achtung des menschlichen Lebens ist unser Daseinsgrund

Freiheit und Demokratie werden sich durchsetzen.

Möge Gott die Ukraine und unsere Welt segnen!

Vorsitzende

Dr. med. Hoang Thi My Lam

------------------------------------------------------------------------------------

Thông Cáo Báo Chí

Berlin, ngày 24 tháng 2 năm 2022

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức lên án Putin vì đã gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và cố tình bỏ qua những đề nghị hòa bình của các nhà lãnh đạo chính trị thế giới , đặc biệt là của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,của Hoa Kỳ, của Liên Minh Âu Châu, của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức chủ trương liên kết với dân tộc Ukraine và ủng hộ Tổng Thống Selenskyj trong cuộc chiến bảo vệ tự do và chủ quyền cho Ukraine.

Putin KHÔNG phải là nước Nga. Đã đến lúc thế giới phải ủng hộ tiếng nói đạo đức và hòa bình của dân tộc Nga.

Tôn trọng sự sống là lẽ sinh tồn của nhân loại.

Tự do và dân chủ sẽ chiến thắng.

Cầu xin Thượng Đế phù hộ cho Ukraine và thế giới chúng ta!

 

Chủ Tịch Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

Dr. med. Hoàng Thị Mỹ Lâm