Tuyên bố mới về Chương Trình TRI ÂN TPB-VNCH

Kính thưa quý ông bà TPB-VNCH cùng quý vị ân Nhân đã từng trợ giúp Chương Trình TRI ÂN TPB-VNCH,

Chúng tôi là các tu sĩ, linh mục DCCT cộng đoàn Cần Thạnh, Nhà Cần Giờ. Chúng tôi xác tín lẽ sống của đời mình là những lời này của Chúa Giê-su Ki-tô: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.” (Lc 4,18) và “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất đây, là các ngươi không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Trong tinh thần và mục tiêu phát triển con người toàn diện của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, chúng tôi muốn tiếp tục lựa chọn tinh thần TRI ÂN đối với TPB-VNCH, vì chúng tôi nghĩ rằng sự đồng hành của chúng tôi bên cạnh quý vị không chỉ là một việc trợ giúp về mặt vật chất, mà còn muốn nói với mọi người, ít nhất là với những ai đã từng thụ hưởng hoạt động phụng sự của quý vị, rằng chúng tôi BIẾT ƠN quý vị, vì quý vị đã gìn giữ hòa bình và an ninh cho chúng tôi đến mức độ hy sinh một phần thân thể. Tinh thần biết ơn đầy nhân văn và đề cao nhân phẩm, cần được giáo dục cho các thế hệ trẻ, nhằm sửa chữa phần nào nền giáo dục suy đồi hiện nay.

Cụ thể, với Tuyên bố này, chúng tôi bắt đầu Chương trình trợ giúp quý ông bà TPB-VNCH. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng:

1/ Đây là một trong những cách thức để chúng tôi sống sứ vụ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, theo đặc sủng của Thánh Tổ An-phong-sô, Đấng Sáng Lập DCCT. Đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.

2/ Chúng tôi nhận ra quý ông bà TPB-VNCH chính là hiện thân của Đức Ki-tô nghèo khó vốn là cùng đích tối hậu của sứ vụ chúng tôi. Quý vị đã bị loại trừ, bị bỏ rơi, bị khinh khi một cách bất công và phi nhân suốt bốn mươi bốn năm qua. Và hơn nữa, thời gian còn lại của quý vị trên cõi đời này không còn nhiều. Mỗi năm qua đi, càng có nhiều ông bà rời bỏ chúng tôi để về với Chúa.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tiếp nhận và phục vụ quý ông bà TPB-VNCH sinh sống ngoài vùng Sài Gòn. Quý vị thuộc vùng Sài Gòn, xin vui lòng liên lạc với quý cha DCCT Sài Gòn.

Quý vị ân nhân nào muốn cùng chúng tôi trợ giúp các ông bà TPB-VNCH theo tinh thần Tri ân TPB-VNCH, xin liên lạc với linh mục Giu-se Trương Hoàng Vũ.

Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho quý vị cùng toàn thể gia quyến.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 09 năm 2019
TM. Cộng Đoàn
Ký tên

Giuse Hồ Đắc Tâm
---

NB.: Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ
SĐT: 093 200 8601
ĐC: Nhà thờ Cần Giờ, số 183/2 Đào Cử,
TT. Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM.

Con cảm ơn quý cha đã tiếp tục công việc này. Chúng ta hãy cùng đồng hành và tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.