Phiếm luận - đi mua bò

- Chú Ba ơi, chú Ba !
- Gì sáng sớm kêu um sùm vậy mày?
- Còn bò không bán cháu một con làm giống coi. Vừa nói thằng Dân vừa dáo dác nhìn vô chuồng bò ông Ba búa.
- Có, ba con đẹp nhất tao cột sẵn bên ngoài rồi đó mày thoải mái lựa !
- Xời có ba con mà chú kêu thoải mái lựa ! Cháu muốn chọn con khác trong đàn được không chú ? Bò còn nhiều mà với lại cháu thấy mấy con kia đẹp hơn ?...
- Khỏi. Giọng Ba búa gọn lỏn. Mày chỉ được chọn 1 trong ba con tao cột sẵn đó thôi.
- Trời, chú bán bò gì giống...bầu cử ghê
- Ý mày là sao?
- Thì đó, đảng chọn sẳn ba người rồi cho dân bầu ...thoải mái. Bầu đông bầu tây gì nó cũng nằm trong cái nơm úp sẵn hết à. Hii
- Liên tưởng gì...phản động ghê mày?
- !?!?!