Tiếu lâm chính trị

Tiếu lâm chính trị là một sản phẩm đặc thù trong các quốc gia áp dụng chủ nghĩa xã hội. Tôi đặc biệt thích câu chuyện tiếu lâm chính trị sau đây.

Mấy cán bộ Liên Xô sang Cộng hòa dân chủ Đức họp hành. Rảnh rổi, họ rủ mấy cán bộ cộng hòa dân chủ Đức sang Cộng hòa liên bang Đức du hí. Những cốt cán cộng sản Liên Xô và Đông Đức hoàn toàn bất ngờ trước sự giàu có của Tây Đức. Họ vội hỏi một viên cảnh sát công lộ của Tây Đức:

- Chúng tôi từ Liên Xô và Đông Đức đến đây. Chúng tôi không thể ngờ Tây Đức giàu có đến vậy. Anh có thể cho biết tại sao Tây Đức giàu có quá trời trong khi Liên Xô và Đông Đức nghèo nàn quá?

Viên cảnh sát công lộ trả lời rất cởi mở:

-Lý do rất đơn giản thôi. Karx Marx đã viết hai cuốn sách, cuốn thứ nhất về chủ nghĩa xã hội, Liên Xô, Đông Đức, Trung Quốc, Việt Nam... đã nhanh chóng lấy được cuốn sách này. Cuốn thứ hai Karl Marx viết về tự do dân chủ, và ông dành tặng riêng cho chúng tôi!

Ha ha ha......